Сотрудники кафедры инноватики и предпринимательской деятельности

lapickaya
bainev
minko
schumskaya
blizniuk
Zhukovskaya
karpenko_vm
kozlovitch
molokhovitch
momotok
vetelkina
danchenko
morozova
skuratovich
khilman
tarasik
staganovitch
Жук Анастасия Николаевна
zhuk